اعتیاد و مواد اعتیاد آور

اعتیاد (خوگری)، یک بیماری اجتماعی و حالتی است که در آن فرد به دلایل روانی و یا مصرف مواد شیمیایی، طبیعی دچار ضعف اراده در کنترل تکرار اعمال خود می شود.

درگیرشدن و وابستگی به محرک که با وجود اثرات نامطلوبش برای ذهن ما خوشایند هستند و باهر بار تجربه آن محرک، تمایل درونی ما را به تکرار آن تجربه بیشتر میکند. 

ترک اعتیاد کار سختی نیست
سیگار کشیدن ممنوع

آنچه  مورد توجه قرار میگیرد اینست که رغبت ما به تکرار یک تجربه،باایجاد اختلال در کنترل برسیستم رفتار-پاداش ، افزایش می یابد.

در تعریف عمومی، یک بیماری عصبی و مزمن، که در اثر عوامل فیزیولوژیکی،ژنتیکی و اجتماعی رشد و بروز میکند.